Placeholder

زبانه مولیون متحرک(فرانسوی) ورنهv.2401.0102


در سیستم های فرانسوی بدلیل استفاده از مولیون متحرک از این نوع زبانه استفاده میگردد.